Zithromax bad diarrhea

Cefixime for pediatric uti